06.113.80808 ger@einstein.academy

Privacy beleid

Kopwerk, gevestigd aan

Wolput 36, 5251 DA Vlijmen,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://einstein.academy/
Wolput 36, 5251 DA Vlijmen
0611380808
Ger van Drunen is de Functionaris Gegevensbescherming van Kopwerk. Hij is te bereiken via gervandrunen@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kopwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gervandrunen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
  Kopwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Kopwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Kopwerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Kopwerk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kopwerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gervandrunen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kopwerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Kopwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gervandrunen@gmail.com

Uw behandeldossier

De algemene bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd. U kunt ook – schriftelijk – een verzoek indienen om de gegevens eerder te laten vernietigen of langer dan 15 jaar te bewaren.